หน้าหลัก
เข้าร่วมพิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐาน ภายในศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา เนื่องในงานทิ้งกระจาด ประจำปี ๒๕๖๓
Written by manager   
Monday, 14 September 2020 03:24

 

   วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายธีรพงษ์  อินทร์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา  และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐาน              ภายในศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา เนื่องในงานทิ้งกระจาด ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา    จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายระพี  ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ตัวแทนองค์กรการกุศล,คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา และประชาชน เข้าร่วมประกอบพิธี

 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพศาสนบุคคล “พระวินยาธิการ” จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
Written by manager   
Monday, 14 September 2020 01:42

  

  วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพศาสนบุคคล “พระวินยาธิการ” จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพุทธิรังษี  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม        อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระราชปริยัติสุนทร  เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการอบรมและกล่าวให้โอวาทแก่พระวินยาธิการผู้เข้าร่วมการอบรม, นายธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวถวายรายงาน ซึ่งกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทศาสนบุคคล พระวินยาธิการกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยพระภาวนาประชานุกูล เจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว, กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่พระวินยาธิการ โดยนายกิติศักดิ์  แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการ            กลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนา และนายธีรพงษ์  ฟังเร็ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพิธีปิดการอบรม  โดยพระราชภาวนาพิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา      เป็นประธานปิดโครงการฯ

 
ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Written by manager   
Wednesday, 26 August 2020 02:33

   

   วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง  ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ตรวจประเมินการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายธีรพงษ์  อินทร์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมศุภกิจวิเลขาการ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการตรวจประเมินฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค
Written by manager   
Monday, 24 August 2020 16:00

   วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๓ นายธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค         สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว        และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ  เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายรณภพ เวียงสิมมา ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา, เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน       นักเรียน นักศึกษา  และประชาชน  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน  มอบเครื่องอุปโภคบริโภค การให้บริการปรึกษาปัญหาต่างๆ  การอบรมวิชาชีพ  การรับสมัครงาน    การจดทะเบียนคนพิการ เป็นต้น

 
กิจกรรมปลูกป่า ไม้มงคล ๙ ชนิด
Written by manager   
Thursday, 13 August 2020 04:26

  

 

วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ไม้มงคล ๙ ชนิด จำนวน ๘๙ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ ลานธรรม วัดพุทธอุดมวิหาร อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระภาวนาประชานุกูล เจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี พร้อมด้วยคณะสงฆ์ คณะอุบาสก อุบาสิกา วัดพุทธอุดมวิหาร และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
Written by manager   
Thursday, 13 August 2020 03:36

  

   


วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธีรพงษ์ อินทรืพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read more...
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคณะกรรมการดำเนินงาน ๕ส และกิจกรรม Big Cleaning Day
Written by manager   
Thursday, 13 August 2020 02:51

   

  

  


วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ๕ส    เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส และกิจกรรม Big Cleaning Day ณ วัดพิมพาวาส ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read more...
 
«StartPrev1234567NextEnd»

Page 1 of 7

Footer

สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

พัฒนาโดย : วิจาโร ติดต่อ 038-535113, 038-514071, css.poob@gmail.com

 

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์
บุคลากร

No images

ผู้บริหาร


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจระดับใด เมื่อมาติดต่อราชการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา